Zatrudnienie cudzoziemca w klubie fitness – wymagania prawne

Od dłuższego już czasu widać spadek bezrobocia w Polsce. Obecnie jest na historycznie niskim poziomie (stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc.) Oznacza to, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, co przekłada się na niedobór rąk do pracy w coraz większej liczbie polskich firm.  Pracodawcom polskim nie pozostaje nic innego jak szukać ochotników do pracy wśród cudzoziemców. Taki panujący trend w rekrutacji pracowników nie ominie również branży fitness. Jakie zatem należy spełnić wymogi prawne, aby zatrudnić obcokrajowca w swoim klubie fitness?

Zatrudnienie cudzoziemca w klubie fitness – krok po kroku

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Cudzoziemiec chcąc pracować w Polsce musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. zezwolenie na pobyt czasowy, które potwierdza karta pobytu). Następnie pracodawca jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę (wydawane przez właściwego wojewodę), chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane np. pracownicy z krajów UE lub Szwajcarii albo cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Gdy już uda się uzyskać takie zezwolenie to należy pamiętać o tym, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W przypadku obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą oni wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową tzw. procedura uproszczona.

Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium RP. Kolejnym obowiązkiem po stronie pracodawcy jest podpisanie umowy z nowym pracownikiem, bo tylko na jej podstawie obcokrajowiec może zostać dopuszczony do pracy. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca.  

W zależności od rodzaju pracy cudzoziemiec może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Należy pamiętać, iż niezależnie od rodzaju podpisanej umowy pracodawca musi zapewnić obcokrajowcowi minimalne wynagrodzenie. Obecnie wynosi ono 2100 zł brutto. Oprócz podpisania umowy pracodawca musi także dopilnować aby nowy pracownik  posiadał odpowiednie badania lekarskie, odbył szkolenie BHP i PPOŻ, a także został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego.  Warto także wskazać, że obcokrajowiec nie może pozostawać w zatrudnieniu na terenie Polski dłużej niż pół roku. Jeśli pracodawca chce z nim przedłużyć okres zatrudnienia, musi skierować ponowny wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Można jednak  to zrobić dopiero po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia.

Z powyższego wynika, że należy spełnić szereg obowiązków aby legalnie zatrudnić cudzoziemca  w Polsce. W przeciwnym razie pracodawcę czeka wiele nieprzyjemności ze strony organów administracji państwowej odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy. 

Kamil Wasilewski, prawnik, twórca bloga Prawo dla fitnessu 

Współpracują z nami