Logo klubu fitness – aspekty prawne

Nie da się ukryć, że logo w dzisiejszych czasach stanowi nieodzowny składnik wizerunku firmy – zwłaszcza jej wizualnej części. Według znawców marketingu i reklamy, aby wyróżnić się na tle konkurencji, logo powinno być niepowtarzalne, a zarazem łatwe do zapamiętania. Z używaniem logo wiąże się również wiele kwestii prawnych. Poniżej wybrane z nich. 

Zlecenie wykonania logo innemu podmiotowi

Jeżeli umiesz obsługiwać programy graficzne, to logo możesz samodzielnie stworzyć w domowym zaciszu. Gdy nie posiadasz takich zdolności, lepiej zlecić wykonanie logo profesjonalistom, np. grafikom czy agencjom brandingowym.

W tym celu warto pamiętać o podpisaniu z nimi stosownej umowy. Przede wszystkim w takiej umowie powinny znaleźć się postanowienia regulujące zasady współpracy, tj. termin realizacji projektu logo, odbiór projektu, zasady zgłaszania uwag i poprawek, termin płatności, kary umowne za opóźnienie w oddaniu logo w terminie czy zasady odstąpienia od umowy.

Najważniejsze jest jednak zawarcie w umowie postanowień dotyczących przeniesienia autorskich prawa majątkowych do logo i określenie pól eksploatacji, na których będzie ono wykorzystywane – np. w zakresie obejmującym utrwalenie i zwielokrotnienie logo, drukowanie wizytówek, zamieszczanie na stronie WWW czy w zakresie obejmującym rozpowszechnianie.

Nie można również zaniedbać zawarcia w umowie postanowień zapewniających klubowi fitness prawo do modyfikacji logo. Odpowiednie skonstruowanie umowy o wykonanie logo i przeniesienie praw autorskich ma niebagatelne znaczenie.

W przypadku gdy nie uregulujemy kwestii przeniesienia autorskich praw majątkowych do logo od razu, to późniejsze pozyskanie takich praw od wykonawcy może okazać się niemożliwie, bo podmiot ten może nam odmówić zawarcia umowy przenoszącej prawa autorskie do logo lub zaproponować cenę, która będzie trudna do zaakceptowania. Warto zatem już na początku – z chwilą uzyskania logo – zapewnić sobie prawa autorskie do niego. 

 


Prawnoautorska ochrona logo

Logo jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jak każdy utwór, także logo podlega ochronie prawnej. Najczęstszym przypadkiem, kiedy klub fitness będzie musiał skorzystać z środków ochrony prawnej, jest nieuprawnione używanie jego logo przez konkurencyjny podmiot.

W takiej sytuacji klub fitness, którego logo zostało w ten sposób bezprawnie wykorzystanie, może zgodnie z treścią art. 79 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych żądać: 

 • zaniechania naruszania;

 • usunięcia skutków naruszenia;

 • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

 • wydania uzyskanych korzyści.

 • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Osoba naruszając logo klubu fitness musi również liczyć się z odpowiedzialnością karną. Jej działanie może bowiem zostać uznane za przestępstwo przywłaszczenia autorstwa lub rozpowszechniana utworu bez pozwolenia z art. 115 prawa autorskiego, za co grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Logo jako znak towarowy

Zgodnie z treścią art. 120 Ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 1. znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W związku z tym logo stanowi również znak towarowy. Jakie ma to znaczenie dla klubu fitness? 

W celu ochrony logo z uwagi na to, że jest to znak towarowy, możesz dokonać jego rejestracji w urzędzie patentowym (Rejestr znaków towarowych) i uzyskać charakterystyczny znak ® przy swojej nazwie oraz logo. Dzięki rejestracji logo jako znaku towarowego: 

 • uzyskasz wyłączne prawo posługiwania się danym znakiem towarowym,

 • zdobędziesz narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencji,

 • podniesiesz renomę i prestiż swojej firmy.

Dzięki rejestracji logo uzyskujesz przede wszystkim prawo do wyłącznego używaniu tego znaku. Prawo to gwarantuje, że żaden inny podmiot nie będzie mógł używać Twojego znaku towarowego – prawo do jego używania należy tylko do Ciebie.

Monopol będzie ograniczony do branży fitness. Bowiem możliwe jest, że w innej branży, np. handlowej, inny podmiot może używać takiego logo. Warto dodać, że prawo takie nie jest na zawsze. Prawo ochronne na znak towarowy trwa przez 10 lat od dnia zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, ale może być przedłużane za odpowiednią opłatą o dowolną liczbę razy.

Ochrona znaku towarowego jest ważna tylko dla określonego terytorium. Jeżeli zarejestrujesz logo w urzędzie patentowym w Polsce, to Twój znak będzie chroniony tylko w naszym kraju. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby firma logo, które Ty posiadasz, wykorzystywała na rynku we Francji lub Niemczech. 

Logo jako znak towarowy również podlega ochronie prawnej. Zgodnie z treścią art. 296 prawa własności przemysłowej klub fitness, którego prawo do logo zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Bezprawne korzystanie z logo jako czyn nieuczciwej konkurencji

Ochrona logo możliwa jest również na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochrona ta nie jest uzależniona od rejestracji. Wystarczy sam fakt bezprawnego używania logo klubu fitness.

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. W razie dokonania ww. czynu nieuczciwej konkurencji, klub fitness, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,

 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, logo ma istotne znaczenie dla działalności klubu fitness. Posiadanie logo skutecznie wpływa na poprawę wizerunku klubu, a co za tym idzie – na zdobywanie nowych klientów i utrzymanie stałych. Jednakże nagle może wystąpić sytuacja, gdy inny klub fitness korzysta z naszego logo i tym samym odbiera nam klientów.

Co więcej, słaba jakość usług które oferuje konkurencja, wpływa negatywnie na postrzegalność naszej firmy na rynku. Dlatego warto chronić swoje logo wszelkimi możliwymi przewidzianymi przez przepisy prawa sposobami. 

Kamil Wasilewski

Adwokat, codziennie pomaga przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes. Z pasji i zamiłowania sportowiec. Autor bloga prawniczego www.prawodlafitnessu.pl poświęconego branży fitness. 

Współpracują z nami