Nowości branżowe

Benefit Systems S.A. otrzymał postanowienie UOKiK

Zarząd Benefit Systems S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. spółka– Fit Invest sp. z o.o. otrzymała postanowienie Prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Postępowanie zostało rozpoczęte w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych.

Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż Spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których Emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 OKiKU, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 OKiKU, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 OKiKU, lub naruszenia art. 101 TFUE, w drodze stosownej decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

Benefit Systems S.A. nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłoży swoje stanowisko w niniejszej sprawie w terminach zakreślonych przez Prezesa UOKiK. 

Źródło: www.bankier.pl 

Współpracują z nami